Artikel 1. Aanduiding partijen

 1. In deze voorwaarden wordt de andere partij aangeduid als ‘de wederpartij’.
 2. In deze voorwaarden wordt Stichting School & Veiligheid aangeduid als ‘de stichting’.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes zijn geldig voor wat betreft de aanvaardingstermijn, zoals genoemd in de offerte. Indien een aanbod wordt aanvaard, heeft de stichting het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Mondelinge en telefonische afspraken alsmede toezeggingen van stichting-medewerkers binden de stichting slechts indien zij door de stichting zijn bevestigd.
 3. Door de stichting aan de wederpartij voor, bij of na de offerte dan wel opdrachtbevestiging ter kennis gebrachte gegevens, al dan niet opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties en prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.
 4. Alle rechten van door of via de stichting tot stand gekomen aanbiedingen, beschrijvingen en dergelijke, berusten bij de stichting, tenzij anders vermeld.
 5. Door de stichting verstrekte aanbiedingen, door of via de stichting tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden, blijven onvervreemdbaar eigendom van de stichting en mogen niet, in welke vorm dan ook, aan derden ter inzage worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld, dan wel op andere wijze gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de stichting.
 6. Bescheiden als bedoeld in lid 3 van dit artikel moeten op eerste verzoek van de stichting compleet en onbeschadigd worden teruggegeven; indien geen overeenkomst tussen de stichting en de wederpartij tot stand komt, moeten zij terstond aan de stichting worden teruggegeven.

Artikel 3. Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de stichting gedane offertes, op alle reacties van de wederpartij en op alle door de stichting met de wederpartij gesloten overeenkomsten, betreffende de advisering, trainingen/scholing, informatieverstrekking, onderzoek, projectmanagement en ontwikkeling, één en ander in de aller ruimste zin des woords, hierna te noemen: ‘activiteit(en)’. Afwijkende bevindingen binden de stichting slechts na akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
 2. Vertegenwoordigers van de stichting mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens uitdrukkelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.
 3. Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door de stichting niet aanvaard, tenzij zulks – voor elk geval afzonderlijk – uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 4. Prijs en betaling

 1. De door de stichting berekende prijs is voor de betreffende activiteit. Als blijkt dat de stichting alsnog omzetbelasting verschuldigd is, is de stichting gerechtigd deze omzetbelasting aan de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Betaling door de wederpartij dient binnen twee weken na factuurdatum te geschieden op één van de bank- of postbank-rekeningen van de stichting.
 3. De stichting behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds te wijzigen.
 4. Indien prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In geval de wederpartij reeds voor de overeengekomen activiteiten betaald heeft en deze nog niet zijn uitgevoerd, zal de stichting binnen een termijn van twee weken de betaling terugstorten op de rekening van de wederpartij.
 5. Behoudens het bepaalde in artikel 6 laat nalatigheid van de wederpartij ter zake van het gebruikmaken van de activiteiten van de stichting zijn betalingsverplichting onverlet.

Artikel 5. Vertrouwelijke informatie

 1. De stichting verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de wederpartij heeft verkregen en waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij de stichting ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en de stichting zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
 2. De stichting zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de wederpartij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
 3. De stichting staat er voor in dat haar personeel en andere personen (gastdocenten/trainers, vrijwilligers) die onder haar supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
 4. De stichting verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie binnen 5 werkdagen nadat de wederpartij daarom heeft verzocht, aan de wederpartij terug te geven.
 5. Het is de stichting toegestaan te publiceren over de door haar verrichte diensten en werkzaamheden alsmede om methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken, mits de privacy van de wederpartij hierbij gewaarborgd blijft.

Artikel 6. Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht)

 1. Indien de stichting door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van de stichting, na het sluiten van de overeenkomst tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is de stichting bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
 2. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht.
 3. Indien de stichting door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. Annulering of verplaatsing van trainingen/cursussen, bijeenkomsten/conferenties:
  1. Bij open inschrijvingscursussen/bijeenkomsten/conferenties die door de stichting worden gegeven geldt het volgende:
   De stichting heeft het recht een open inschrijvingscursus/bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen bijvoorbeeld als er onvoldoende deelnemers zijn, tot uiterlijk twee weken voor de eerste cursusdag/bijeenkomst. Deelnemers hebben het recht op terugbetaling van het volledige aan de stichting betaalde bedrag. Dit bedrag wordt binnen twee weken door de stichting op het aangegeven rekeningnummer teruggestort.
  2. Bij in-company trainingen is het volgende van toepassing:
   De stichting kan alleen een in-company training annuleren of verplaatsen in overleg met de wederpartij. De stichting heeft het recht, andere, passende en gekwalificeerde trainers in te zetten. Als dit niet tot een passende oplossing leidt heeft de wederpartij het recht de training kosteloos te annuleren.

Artikel 7. Annulering door de wederpartij

 1. Annulering door de wederpartij dient schriftelijk te gebeuren.
 2. Na annulering door de wederpartij, nadat tussen partijen de overeenkomst tot stand is gekomen, zullen door de stichting aan de wederpartij kosten in rekening worden gebracht.
  1. Annulering conferenties
   De wederpartij kan tot twee weken voor aanvang kosteloos annuleren. Na deze datum is de wederpartij het volledige deelnemersbedrag verschuldigd. De wederpartij kan zich in alle gevallen zonder extra kosten laten vervangen door een collega van dezelfde organisatie.
  2. Annulering van trainingen
   De wederpartij kan deelname tot vier weken voor aanvang van de training kosteloos annuleren. Na deze datum is de wederpartij het volledige deelnemersbedrag verschuldigd. De wederpartij kan zich in alle gevallen zonder extra kosten laten vervangen door een collega van dezelfde organisatie.
  3. Annulering van incompany training/cursus
   Bij annulering tot tien dagen of meer voor aanvangsdatum: 50% van de aan de stichting verschuldigde prijs;
   Bij annulering binnen tien dagen voor aanvangsdatum: 100% van de aan de stichting verschuldigde prijs.

Artikel 8. Studiemateriaal

 1. Studiemateriaal (artikelen, boeken, procesbeschrijvingen, draaiboeken, software, onderzoeksinstrumenten en dergelijke), uitgereikt aan de wederpartij, is niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
 2. De stichting behoudt zich het recht voor activiteitenprogramma’s, studie- en lesmateriaal zonder voorafgaande aankondiging te actualiseren.

Artikel 9. Copyright

 1. Door de stichting verstrekt studiemateriaal tijdens trainingen, cursussen en studiebijeenkomsten mag niet, in welke vorm ook, zonder voorafgaande toestemming van de stichting, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden.
 2. Het is verboden wijzigingen of aanpassingen van welke aard ook aan te (doen of laten) brengen in het studiemateriaal, dat in het kader van de cursus, training of studiebijeenkomst aan de wederpartij ter beschikking is gesteld.
 3. Tenzij anders vermeld is iedere vorm van hergebruik van de inhoud van de sites van Stichting School & Veiligheid toegestaan, tenzij bij of in een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is. Bij hergebruik van de inhoud van de websites is bronvermelding niet verplicht. Bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat Stichting School & Veiligheid zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft. De volgende rechten worden hiermee niet gewijzigd en blijven dus van kracht:
  1. Octrooirechten en merkrechten.
  2. De rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht.

Artikel 10. Klachtenprocedure

 1. Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door de stichting verzorgde cursussen of op facturen van de stichting, moeten bij de stichting worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, mede om de stichting in staat te stellen de gegrondheid van de oorzaak van de klachten na te trekken. Wederpartijen die niet tevreden zijn over de verrichte werkzaamheden van de stichting kunnen dit schriftelijk of telefonisch melden bij het management van Stichting School & Veiligheid, mevrouw E. Hondius, en een klachtenformulier opvragen via telefoonnummer: 030-2856603 of e-mailadres: e.hondius@schoolenveiligheid.nl. De ontvangst van de klacht wordt binnen drie werkdagen schriftelijk bevestigd met uitzondering van schoolvakantie zoals vastgesteld door de overheid. Dan geldt een termijn van drie werkdagen vanaf de eerste werkdag na de vakantie.
 2. De wederpartij ontvangt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een voorstel hoe de klacht zal worden afgehandeld en binnen welke termijn. De wederpartij heeft twee weken de tijd om op dit voorstel te reageren. De klachtenprocedure bestaat uit de volgende stappen:
  1. Klachten over diensten verricht door Stichting School & Veiligheid kunnen zoals hierboven beschreven worden ingediend.
  2. Indien er geen overeenstemming bereikt kan worden tussen de stichting en de wederpartij over de oplossing van de klacht, dan kan de wederpartij de klacht neerleggen bij de daartoe door de stichting aangewezen onafhankelijke derde, te weten de heer Mr. drs. H.J. Bonenkamp, algemeen directeur Merlijngroep. Deze onafhankelijke derde velt een oordeel dat alleen voor de stichting bindend is. De stichting spant zich in de volledige procedure binnen 8 weken af te ronden.
  3. Geheimhouding: iedere medewerker van de stichting, de onafhankelijke derde en de klant is tot geheimhouding verplicht voor wat betreft gegevens met een vertrouwelijk karakter.
  4. Klachten worden geregistreerd en een jaar bewaard.

Artikel 11. Wet ‘Koop op afstand’

 1. Alle gesloten overeenkomsten (transacties, bestellingen of inschrijvingen), kunnen binnen 14 dagen ongedaan gemaakt worden via het secretariaat van Stichting School & Veiligheid, telefoonnummer: 030-2856531 of e-mailadres: secretariaat@schoolenveiligheid.nl.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld, is de stichting niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover de aansprakelijkheid van de stichting ter zake is verzekerd.
 2. In alle gevallen waarin de stichting een beroep op het in lid 1 bepaalde toekomt, kunnen haar eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door de betrokken werknemers persoonlijk bedongen.

Artikel 13. Geschillen

 1. Op alle door de stichting gesloten overeenkomsten en eventueel nadere, ten uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij anders overeengekomen.
 2. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen, behoudens die ten aanzien waarvan de kantonrechter absoluut bevoegd is, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht -onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen-, tenzij de wederpartij binnen één maand nadat de stichting zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, kiest voor beslechting door een andere, volgens de wet bevoegde, rechter.

Algemene voorwaarden Stichting School & Veiligheid – maart 2018