voonderzoeklhbti+

Meedoen aan een een GSA kan het veiligheidsgevoel van lhbti+-leerlingen op het vmbo sterk verbeteren. Dit blijkt uit onderzoek van Movisie en de UvA.

Niet helemaal veilig

Op het vmbo voelen veel lesbische, homo-, bi-, transgender en queer scholieren zich niet helemaal veilig. Uitsluiting, pesten en zelfs geweld komen nog steeds voor. Meedoen aan een GSA (Gender-Sexuality Alliance) op school kan de situatie van deze jongeren sterk verbeteren. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Samen sterk met een GSA’ dat Movisie en de Universiteit van Amsterdam in augustus 2018 publiceerden.

Steun van de GSA

Een GSA is een netwerk van leerlingen – homo, hetero, transgender en nog meer – die op school actie voeren voor een beter klimaat ten aanzien van seksuele- en genderdiversiteit. De lhbti+-jongeren in zo’n GSA ervaren dat ze door deelname hieraan steun krijgen van andere leerlingen. Daardoor groeit hun zelfvertrouwen en weten ze beter wie ze zijn. Ook ontstaan er nieuwe vriendschappen. En dat is belangrijk: want uit de kast komen op school betekent vaak het verlies van vrienden.

Ook op vmbo positief

Positieve ervaringen met GSA’s van havo- en vwo-leerlingen waren al wel opgetekend. Omdat eerdere onderzoeken uitwezen dat juist op het vmbo vaker een negatieve houding tegenover lhbti+’ers voorkomt, was het belangrijk te weten of meedoen met een GSA ook voor deze groep leerlingen positief uitpakt. Het antwoord is bevestigend.

Aanbevelingen

Omdat is gebleken dat GSA’s op het vmbo een belangrijke meerwaarde hebben voor lhbti+-jongeren die eraan deelnemen bevelen de auteurs aan:

  • Te investeren in GSA’s op vmbo-scholen waar nog geen (actieve) GSA is.
  • GSA-leden nog meer te begeleiden in de methodes die zij kunnen inzetten om het schoolklimaat te verbeteren.

De onderzoekers constateren dat zeer weinig moslimjongeren bij GSA’s betrokken zijn. Ook zien ze dat vaak meer lhbti+-jongeren meedoen dan hetero-leerlingen, waardoor de GSA als ‘homoclubje’ wordt gezien en daardoor een hoge drempel krijgt.


Een veilige school, ook voor lhbti+ leerlingen.